John Houshmand: Disguising Art as Furniture » DSCF7802R